Εξοδος υπόγειου ποταμού Ι Exit of underground river

Εξοδος υπόγειου ποταμού Ι Exit of underground river - Σπήλαια I Caves
Σε μια από τις εξόδους του υπόγειου ποταμού Σκληθράκι στο όρος της Οίτης, σε υψόμετρο 1450μ
In one of the exits of the underground river of Sklithraki in the Oeta Mt.

Σταλαγμιτικοί σχηματισμοί Ι Stalagmitic formations


Also in: Σπήλαια I Caves

Κάλλιο Ι Kallio
Κάλλιο Ι Kallio
Κορύκειο Άντρο Ι Corycian Cave
Στον υπόγειο ποταμό Σκληθράκι Ι In the underground river Sklithraki
Στένωμα Ι Narrow pass
Κορύκειο Άντρο Ι Corycian Cave
Κάλλιο Ι Kallio
Στην κοίτη Ι In the riverbed
Κάλλιο Ι Kallio
Σταλαγμιτικοί σχηματισμοί Ι Stalagmitic formations
κορύκειο Άντρο Ι Corycian Cave
Επιγραφή Ι Dedication
Between Two Words
Stalagmitic Forest

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.