Δάσος Ι Forest

Δάσος Ι Forest - Κεντρική Ελλάδα I Central Greece
Δασωμένες πλαγιές της Οίτης με φόντο την Γκιώνα

Forested slopes in Oiti Mt. in the background Giona Mt.

Λειβαδιές Ι Livadies


Also in: Κεντρική Ελλάδα I Central Greece

Οίτη Ι Oeta
Λειβαδιές Ι Livadies
Βαρδούσια Ι Vardousia
Μηλόκεδρα Ι Foetid Juniper
Bαρδούσια Ι Vardousia
Ορεινές Λίμνες Ι Mountain Lakes
Dragon's Den
Kατταράκτης Ι Waterfall
Κόρακας Ι Korakas
Στα Βαρδούσια Ι Vardousia Mt.
Giona I Γκιώνα
Μνήμες από την Οδύσσεια Ι Memories from Odyssey
Γκιώνα Ι Giona
Βαρδούσια Ι Vardousia
Ηλιοβασίλεμα Ι Sunset

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.